VEDTÆGTER

Vedtægter for Dansk Politi’s Marchforening

 

§ 1 Foreningens navn: Dansk Politi’s Marchforening

Forkortet til: DAPOMA

Hjemsted: Danmark Adresse: Formandens adresse

Stiftet: 20. marts 1984

 

§ 2 Foreningens formål er under kammeratlige former at fremme medlemmernes interesse for marchture gennem propaganda, regelmæssige Trimture af varierende længde, filmaftener, fællesrejser til arrangementer og afvikling af egne kondimarcher.

 

§ 3 Foreningens er ikke medlem af andre foreninger eller forbund.

 

§ 4 Som medlemmer kan optages alle ansatte i politietaten samt deres pårørende. Endvidere kan optages alle, der er pensioneret fra politietaten.

Bestyrelsen godkender nye medlemmer.

Medlemsansøgere, der ikke opfylder kravene i § 4, 1. punkt, kan dog ekstraordinært optages som midlertidige medlemmer, hvis særlige forhold taler derfor.

Bestyrelsen godkender midlertidige medlemmer.

Før varigt medlemskab opnås, skal de af bestyrelsen godkendte midlertidige medlemmer godkendes på førstkommende generalforsamling.

§4a Som æresmedlemmer kan optages ordinære medlemmer af DAPOMA.                     Samtlige medlemmer af DAPOMA kan indstilles til æresmedlem.                              Bestyrelsen udnævner og indstiller til æresmedlem.                                         Æresmedlemmer af DAPOMA er kontingentfri.

 

§ 5 Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling og indbetales via Politiets Sprogforbund til DPM’s konto med 1/12 af årskontingentet pr. måned eller være indbetalt til DPM’s konto senest 31. maj.

Kontingentrestance medfører slettelse.

 

§ 6 Ethvert medlem har adgang til og taleret ved møderne.

 

§ 7 Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer – formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Disse vælges for en to-årig periode, således at formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, og kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Udover bestyrelsen vælges hvert år: En bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned, og er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt mindst 14 dage før afholdelse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer har stemmeret.

Stemmeret har udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Ingen fremmødte kan repræsentere mere end to medlemmer. Stemmeafgivningen skal, hvis ønske herom fremsættes af mindst et medlem, ske skriftligt.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, og som er ledsaget af en dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 8 dage og senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

 

§ 10 Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal omhandle:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab for det forløbne år

4. Behandling af evt. indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg ifølge lovene

7. Eventuelt

 

§ 11 Foreningens anliggender varetages i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst formanden eller denne stedfortræder og to øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

 

§ 12 Bestyrelsens opgave omhandler:

 Sekretæren skriver referater af alle møder, og hvert bestyrelsesmedlem modtager kopi, som godkendes ved næste mødes begyndelse.

 Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabet følger kalenderåret.

Foreningens midler skal indsættes på konto i Politiets Sprogforbund eller et egnet pengeinstitut i Danmark. Revisorerne reviderer foreningens regnskab, og aflægger beretning til bestyrelsen.

Suppleanten til bestyrelsen har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 13 Bestyrelsen kan til enhver tid ekskluderer et medlem. Dog skal det godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

§ 14 Lovændringer kan vedtages på generalforsamlinger, når 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

 

§ 15 Opløsning af foreningen kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum, når 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Eventuelle midler ved opløsning tilfalder medlemmerne.

Vedtægter godkendt på den stiftende generalforsamling den 20. marts 1984.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen den 14. februar 1986.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen den 13. februar 1987.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 27. februar 1998.

Vedtægter godkendt på generalforsamling i februar 2002.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 21. februar 2020.

REGLEMENT VEDRØRENDE MATERIEL TILHØRENDE DPM:

Reglementet er udfærdiget i henhold til vedtægternes § 11.

§ 1 Reglementet omfatter al materiel, som tilhører DPM. Særlig materielliste udfærdiges og ajourføres af materielforvalteren.

§ 2 Indkøbt materiel nedskrives efter hver udlejningsperiode – 1. gang med 20%, 2. gang med 25%, 3. gang med 30% og derefter med 33%. Bestyrelsen fastsætter tidsrummet for 1 udlejningsperiode.

§ 3 Materiel tilhørende DPM kan kun udlejes og kun til DPM’s medlemmer. Udlejningskontrakt udfærdiges, og lejeren skal herved bekræfte sin erstatningspligt for materiellet. Materiellet udlejes for et beløb svarende til procentsatsen før den nedskrevne værdi.

§ 4 Når materiellet er nedskrevet til 1/5 af indkøbsprisen, kan bestyrelsen lade materiellet bortsælge ved auktion på en ordinær generalforsamling. Beslutning herom bekendtgøres under pkt. ”evt.” ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamlingAuktionen er forbeholdt medlemmer af DPM og påbegyndes ved et beløb svarende til materiellets nedskrevne værdi. Auktionsbeløbet ved 3. hammerslag tilfalder DPM.

---------------------------------------

Eksempel Materiel indkøbt for 1.000 kroner

Udlejes 1. gang: 20% = 200 kroner nedskrives til 800 kroner

Udlejes 2. gang: 25% = 200 kroner nedskrives til 600 kroner

Udlejes 3. gang: 30% = 180 kroner nedskrives til 420 kroner

Udlejes 4. gang: 33% = 138,60 kroner nedskrives til 281,40 kroner

Udlejes 5. gang: 33% = 92,86 kroner nedskrives til 188,54 kroner

Lejeindtægt 811,46 kroner

Kan sælges ved auktion for et beløb over 188,54 kroner